Motivaatio – mistä siinä oikeastaan on kyse

Motivaatio on sisäinen voima tai syy, joka saa meidät toimimaan tietyllä tavalla tai tavoittelemaan tiettyä päämäärää. Se on yksilöllinen ja voi vaihdella henkilöstä toiseen sekä eri elämäntilanteissa. Motivaatio voi olla joko sisäistä tai ulkoista.

Sisäinen motivaatio

Sisäinen motivaatio on henkilön omaa intohimoa ja kiinnostusta kohtelevaa toimintaa, joka syntyy henkilön sisäisistä arvoista ja tavoitteista. Se on henkilön omaa halua tehdä jotain, ja se perustuu sisäisiin tekijöihin, kuten henkilön omiin arvoihin, tarpeisiin, mielenkiinnon kohteisiin ja tavoitteisiin.

Sisäisesti motivoitunut henkilö tekee asioita, koska hän haluaa tehdä niitä, eikä vain siksi, että hänelle on annettu käsky tai luvattu palkkio. Sisäisesti motivoitunut henkilö on usein pitkäjänteisempi, sitoutuneempi ja innokkaampi kuin henkilö, joka toimii vain ulkoisten palkkioiden takia.

Sisäinen motivaatio voi syntyä monista eri tekijöistä, kuten henkilön kiinnostuksesta tiettyyn aiheeseen tai tehtävään, henkilön halusta kehittää taitojaan tai kykyjään, henkilön halusta saavuttaa tavoitteitaan tai henkilön halusta toteuttaa omia arvojaan tai unelmiaan.

Sisäinen motivaatio on tärkeä tekijä menestyksessä ja onnellisuudessa, koska se auttaa henkilöä pysymään sitoutuneena ja tavoitteellisena pitkällä aikavälillä. Se voi myös auttaa henkilöä ylittämään vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, sillä sisäisesti motivoitunut henkilö pitää tavoitteitaan ja arvojaan tärkeänä myös haastavissa tilanteissa.

Ulkoinen motivaatio

Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tekee jotain ulkoisen palkkion, kuten rahan, maineen, vallan tai arvostuksen takia. Ulkoisesti motivoitunut henkilö saattaa siis tehdä työtä tai suorittaa tehtäviä vain siksi, että hän saa niistä jotain hyötyä tai etua.

Ulkoisen motivaation lähteitä voivat olla esimerkiksi palkkiot, bonukset, ylennykset, kilpailut tai paineet ympäristöstä. Vaikka ulkoinen motivaatio voi olla voimakas tekijä lyhyellä aikavälillä, se ei yleensä kestä pitkään ja voi johtaa henkilön motivaation laskuun.

Ulkoisesti motivoitunut henkilö saattaa esimerkiksi tehdä työtä vain siksi, että hän saa siitä palkkaa, mutta jos palkka ei ole tarpeeksi korkea tai työn tekeminen ei anna hänelle tarpeeksi arvostusta, hänen motivaationsa voi alkaa laskea. Toisaalta sisäisesti motivoitunut henkilö saattaa tehdä työtä sen vuoksi, että hän kokee sen merkitykselliseksi ja mielekkääksi, ja hänen motivaationsa säilyy pitkällä aikavälillä.

Ulkoisella motivaatiolla voi olla kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi innostaa henkilöä kehittämään taitojaan tai saavuttamaan tavoitteitaan. Ulkoisen motivaation ja sisäisen motivaation yhdistelmä voi myös olla tehokas tapa kannustaa henkilöä saavuttamaan tavoitteitaan.

Motivaation lähteet

Motivaation lähteitä voivat olla esimerkiksi henkilön omat arvot, tavoitteet, kiinnostukset ja halut. Motivaatiota voi myös lisätä ulkopuoliset tekijät, kuten kannustava palaute, yhteistyö muiden kanssa tai tarpeeksi haasteelliset tehtävät. Toisaalta myös epäonnistumiset tai pettymykset voivat vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon.

Motivaation ylläpito vaatii jatkuvaa huomiota ja työtä. Motivaation ylläpitämiseksi on tärkeää tunnistaa omat arvot, tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet sekä asettaa itselleen realistisia ja haastavia tavoitteita. Myös oman edistyksen seuranta ja kannustava palaute voi auttaa ylläpitämään motivaatiota.

Vastaa