Tulevaisuuden osaamistarpeet: sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan digiloikkaa, liikenne- ja logistiikka-alalla ongelmanratkaisutaitojen kaltaista yleisosaamista

Digiosaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa varsinkin sosiaali- ja terveysalalla, jonne kohdistuu merkittäviä kasvu- ja tuottavuustavoitteita. Liikenne- ja logistiikka-alalla työvoimalta vaaditaan entistä enemmän laaja-alaista yleisosaamista. Tunnistetut osaamisrakenteen muutossuunnat on syytä huomioida jo nyt, jotta 2030-luvun osaamishaasteisiin voidaan vastata. Yksilöiden ammatti-identiteettiajattelusta tulisi siirtyä yhä enemmän henkilökohtaisen osaamisidentiteetin tunnistamiseen.

Näin todetaan Opetushallituksen tuoreessa raportissa, jossa on tarkasteltu osaamisrakenteen muutoksia eri toimi- ja ammattialoilla vuoteen 2035 mennessä. Raportti perustuu osaamis- ja koulutustarpeita ennakoineen Osaamisen ennakointifoorumin näkemyksiin.

Toimialojen osaamisrakenteet muuttuvat

Eri toimialoilla painottuvat tulevaisuudessa erityyppiset osaamiset. Esimerkiksi liikenne- ja logistiikka-alalla merkitystään kasvattavat erityisesti ongelmanratkaisukyky, kokonaisuuksien hallinta ja reagointikyky. Ne ovat luonteeltaan geneerisiä eli laaja-alaista yleisosaamista. Liikenne- ja logistiikka-alan tehtävien osaamisrakenteen murros etenee hyvin voimakkaasti ja edellyttää merkittävää alan työvoiman osaamisen kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysalalla työelämälähtöinen osaaminen ja perusdigitaidot ovat jatkossa entistä tärkeämpiä. Työn tuottavuuden kasvutavoitteet heijastuvat alan osaamisvaatimuksiin. Työtehtävien suorittamisessa on osattava hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia, järjestelmiä ja laitteita. Myös asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseen liittyvän osaamisen merkitys kasvaa entisestään henkilökohtaisten tietojen digitalisoinnin ja kyberuhkien seurauksena.

Kädentaidot, asiakaslähtöisyys ja eettisyys säilyvät osaamistarpeina tulevaisuudessa

Perinteisten kädentaitojen merkitys on yleisesti laskussa automatisaation ja robotisaation laajenemisen seurauksena. Toisaalta joillakin toimialoilla, kuten kulttuurialalla, kädentaitojen merkitys saattaa jopa kasvaa kuluttajien eettisten arvojen muutoksen myötä ja vastapainoksi digitalisoituvalle yhteiskunnalle.

Lisäksi digitaalisten ratkaisujen eettisyys, kestävän kehityksen arvot, ilmastonmuutoksen hillintä ja asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittäminen muokkaavat nykyisiä ja synnyttävät täysin uusia tehtäviä sekä niihin liittyviä osaamistarpeita.

Osaajapulan ratkaisemiseen tarvitaan erilaisia ala- ja aluekohtaisia ratkaisuja

Osaamisen ennakointifoorumi esitti lukuisia ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi tunnistettiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen, johon ei riitä pelkästään osaavan työvoiman määrällinen lisääminen. Tässä tarvitaan ala- ja aluekohtaisia ratkaisuja, kuten muutoksia koulutuspaikkojen alueellisissa määrissä, yrityskohtaisten täsmäkoulutusten lisäämistä, työpaikanomaisten oppimisympäristöjen kehittämistä, koulutusohjelmien välisen yhteistyön vahvistamista, soveltuvuustestien käyttöönottoa tietyille erityisaloille sekä osaamiskartoitusten kehittämistä.

Ammatti-identiteettiajattelusta osaamisidentiteettiin

Työelämässä olevien jatkuvan oppimisen tulisi kehittää ammattiin liittyvän osaamisen ohella sellaista täydentävää osaamista, joka avaa urapolkuja myös muille ammattialoille. Jotta tällaisten ammattialoja yhdistävien osaamiskokonaisuuksien tunnistaminen olisi helpompaa, pitää myös ennakointitiedon muotoiluun kiinnittää huomiota. Vahvasta ammatti-identiteettiajattelusta olisikin tarpeen siirtyä enemmänkin osaamisidentiteettiajatteluun. Tämä tukisi nykyistä paremmin työllisyyttä ja työvoiman joustavampaa liikkuvuutta eri alojen välillä.

Mikä on Osaamisen ennakointifoorumi?

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, joka edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä on ennakoida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita.

Lisätiedot

Vastaa