Pankki- ja vakuutusalan yritysten muutosvauhti huomattavan hidas – työntekijät eivät koe saavansa johdolta riittävää tukea

Kustannuspaineet, uudet säädökset, asiakkaiden kasvavat odotukset ja toimialaa uudistavat kilpailijat ajavat pankki- ja vakuutusalan yrityksiä uudistumaan. Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa, alan yritysten työntekijät suhtautuvat innokkaasti muutokseen, mutta kokevat, että eivät saa johdolta tarvittavaa tietoa ja tukea, mikä aiheuttaa työntekijöille turhautumista ja epävarmuutta omasta roolista ja vastuista muutoksessa. Nämä tiedot selviävät Accenturen tutkimuksesta, jossa kartoitettiin finanssialan työntekijöiden ja johdon muutosvalmiutta ja -kyvykkyyttä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tutkimus toteutettiin Accenturen ennustavan muutosanalytiikan Transformation GPS -työkalun avulla ja siihen osallistui Pohjoismaissa kuusi finanssialan yritystä ja yli 490 finanssialan työntekijää. Pohjoismaiden tuloksia verrattiin globaalisti 17 finanssialan yrityksen ja satojen muiden yritysten muutoskyvykkyysarvoihin.

”Tutkimuksemme mukaan finanssialan yritykset Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ymmärtävät, että niiden pitää uudistua. Muutoksen vauhti on kuitenkin huomattavan hidas, minkä seurauksena yritykset jäävät globaalien verrokkien vauhdista liiketoimintahyötyjen saavuttamisessa”, sanoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut Accenturen pankki- ja vakuutusalan johtava konsultti Riikka Uimonen.

Transformation GPS -tutkimuksen mukaan pohjoismaiset finanssialan yritykset ovat globaaleja jäljessä muutoksen edistämisessä ja sen hyötyjen realisoimisessa. Muita eroja muutoskyvykkyydessä ja -asenteissa nousi esiin erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  • Pohjoismaissa työntekijät kokevat, että liiketoimintajohtajat eivät tue muutosta, kun globaalisti liiketoimintajohtajien nähdään toimivan muutoksen eturintamassa.
  • Työntekijöiden luottamus johtoon muutoksen ajurina on Pohjoismaissa alhainen ja globaalisti korkea. Toisaalta muualla maailmassa pelkoa, vihaa tai turhautumista kokevien työntekijöiden osuus on huomattavasti suurempi kuin Pohjoismaissa.
  • Pohjoismaissa työntekijät uskovat, että organisaatiossa on riittävästi osaajia oikeissa positioissa tavoitteiden saavuttamiseksi, kun taas globaalisti tilanne on päinvastainen.

Johto ja työntekijät eri linjoilla

Tutkimuksen mukaan finanssialan yritysten työntekijät Pohjoismaissa haluavat olla mukana myönteiseksi kokemassaan muutoksessa, mutta kertovat havainneensa toistaiseksi vain rajallisesti konkreettisia merkkejä muutoksesta. Työntekijät ovat myös huolissaan siitä, että käytössä olevat järjestelmät ja prosessit eivät ole riittäviä tarvittavan muutoksen toteuttamiseksi. Tutkimukseen osallistuneet johdon edustajat ovat kuitenkin eri mieltä: he sanoivat ymmärtävänsä muutostarpeen ja toimivansa linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja kertoivat, että muutos etenee suunnitellusti.

Analyysin perusteella finanssialan yritysten johdon ja työntekijöiden välisen kuilun kurominen umpeen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

  1. Johtajat johtamaan. Yritysjohdon pitää olla täsmällinen ja johdonmukainen vaatimuksissaan työntekijöitä kohtaan, tehdä konkreettisia toimia muutoksen edistämiseksi sekä pitää huolta siitä, että yrityksessä on riittävästi osaamista muutosjohtamisessa.
  2. Ketterämmät toimintamallit. Organisaatioiden on määritettävä työlle selkeät tavoitteet ja mittarit ja varmistettava, että jokainen työntekijä tietää tarkalleen, mitä häneltä odotetaan ja miten hän voi edistää strategian toteutumista.
  3. Muutos lähtee ihmisistä. Finanssialan edelläkävijäyritykset ovat ihmiskeskeisiä ja keskittyvät tukemaan työntekijöitä henkilökohtaisen potentiaalinsa kehittämisessä, mikä auttaa organisaatiota saavuttamaan oman potentiaalinsa.

”Transformation GPS -mallimme yli 20 vuoden aikana kerätty data osoittaa, että yrityksen johdon vaikutus muutoksen onnistumiseen on kaksi kertaa suurempi kuin muiden muutoksen ajureiden, joten johdon on otettava uudistumisessa vahva ja näkyvä rooli. Jos työntekijät eivät näe johdon edistävän muutosta odotetusti eikä etenemistä näytä tapahtuvan, työntekijöiden lamaantumisen, turhautumisen ja jopa yrityksestä lähtemisen riski kasvaa”, Riikka Uimonen huomauttaa. ”Hyvä uutinen on, että peli ei ole vielä menetetty. Yritykset voivat kehittää muutosjohtamista rakentamalla muutosvalmiuksia, tehostamalla viestintää ja kirkastamalla työntekijöille näiden vastuut ja tavoitteet. Näin organisaatiot saavat vaaditut muutokset toteutettua onnistuneesti ja parantavat samalla kilpailukykyään.”

Tietoja tutkimuksestaAccenturen tutkimus toteutettiin ennustavan muutosanalytiikan Transformation GPS -työkalun avulla. Siihen osallistui kuusi finanssialan yritystä ja yhteensä yli 490 finanssialan työntekijää Suomesta, Ruotsista ja Norjasta touko-kesäkuussa 2019. Pohjoismaiden tuloksia verrattiin globaalisti 17 finanssialan yrityksen ja satojen muiden yritysten muutoskyvykkyysarvoihin, minkä perusteella tunnistettiin pohjoismaisten organisaatioiden uudistumisen suurimmat esteet ja tilastollisesti todistetut toimenpiteet muutoksen vauhdittamiseksi ja tavoiteltujen liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi. Osana tutkimusta haastateltiin myös tutkimukseen osallistuneiden finanssialan yritysten ylimmän johdon edustajia huhti-kesäkuussa 2019. Tutustu tutkimusraporttiin: https://accntu.re/36i5f4A

Vastaa